Slik finner man verdien ved salg av bedrift

bedrift verdien

En nøyaktig verdivurdering gir deg en sterk forhandlingsposisjon ved salg av bedrift. Den sikrer at du ikke går glipp av fortjenesten som du rettmessig fortjener etter å ha bygd opp selskapet ditt. Men det å fastsette bedriftsverdi handler om mer enn bare tall og formler – du må også ha inngående forståelse av både markedet og den strategiske verdien. Her ser vi nærmere på hvordan du finner verdien ved salg av bedrift, slik at du kan beregne en realistisk salgssum.

Verdivurdering av selskap

Hvis du ønsker prisvurdering av en bolig, ringer du ganske enkelt til en megler. Men hvem kontakter du for å få en verdivurdering av bedriften din? Alle kan regne ut hva selskapet er verdt ved å følge visse formler. Det kan likevel være smart å få en profesjonell verdivurdering om du ønsker å selge selskapet, for eksempel av en regnskapsfører, revisor, takstingeniør, siviløkonom eller andre relevante fagfolk.

En profesjonell verdivurdering hjelper eierne å forstå hva de kan forvente å få ved et potensielt bedriftssalg. Kjøperne vet derimot hva de har å forholde seg til og kan gjøre det enklere for dem å avgjøre hva de ønsker å betale. En godt utført verdivurdering reflekterer ikke bare selskapets nåværende og historiske økonomi, men også dens potensielle fremtidige inntjening og markedets generelle tilstand.

Det finnes flere metoder for verdivurdering, og hver tar hensyn til forskjellige aspekter av virksomhetens økonomi og markedsposisjon. Noen av de mest brukte metodene for å finne verdien av en bedrift inkluderer:

  • inntjeningsbaserte metoder som ser på historiske inntjeningsmønstre og forventet fremtidig kontantstrøm.
  • markedsbaserte metoder som fastsetter verdi basert på salgsverdien av lignende bedrifter i samme bransje.
  • balansebaserte metoder som ser på verdien av selskapets materielle og/eller immaterielle verdier, for eksempel varelager og varemerker.

Hvilken metode du bør velge, avhenger blant annet av bedriftens størrelse, bransje, og formålet med verdivurderingen. En kombinasjon av metoder brukes ofte i forbindelse med salg for å gi et mer nyansert bilde av bedriftens sanne verdi.

Strategisk verdi vs. bedriftsverdi

Strategisk verdi viser til den verdien en bedrift kan ha for en bestemt kjøper, utover verdien av eiendeler. Akkurat denne verdien kan være vanskelig å regne seg frem til, ettersom den avhenger av kjøper. Kjøper kan for eksempel redusere konkurransen på markedet eller få tilgang til nye kunder og markeder ved å kjøpe bedriften.

Den strategiske verdien kan variere stort fra kjøper til kjøper, men den faktiske verdien er mer konsistent og baserer seg på anerkjente finansielle prinsipper. Potensielle kjøpere kan likevel være villig til å betale mer enn den faktiske verdien, dersom oppkjøpet gir dem strategiske fordeler som øker fortjenesten på sikt.

Selger bør derfor ha en god forståelse av begge disse verdiene for å kunne forhandle frem en salgspris som reflekterer bedriftens potensial.

Slik regner du ut verdien ved salg av bedrift

Det kan som sagt være smart å be om hjelp til verdivurdering av bedrift i forbindelse med salg. Ikke bare stiller du sterkere i forhandlingene, men det kan ofte være et krav fra banken dersom kjøper trenger bedriftslån. Selv om du ikke skal selge, kan en verdivurdering hjelpe deg med å hente kapital, søke lån, planlegge pensjon og lignende.

Det kan imidlertid være utfordrende å finne den reelle verdien av en bedrift. Det gjelder spesielt for selskaper med hovedsakelig immaterielle verdier eller som yter tjenester. Selskapsverdien blir likevel ofte beregnet som følger:

Aksjeverdi + nettogjeld = bedriftsverdi

Dette regnestykket høres kanskje enkelt ut, men det ligger grundigere beregninger bak det. Nøyaktig hvilke beregningsmodeller man bruker avhenger av hvilken type bedrift du skal selge. I all hovedsak går modellene ut på at man setter en bedriftsverdi basert på fremtidige kontantstrømmer.

Inntjeningsbaserte metoder kan kombineres med balansebaserte og markedsbaserte metoder, samt med en vurdering av strategisk verdi. Hver av disse metodene har sine fordeler og ulemper. For eksempel, inntjeningsbaserte og markedsbaserte metoder kan gi gode estimater for bedrifter med konsekvent inntjening, men de kan potensielt undervurdere verdien av selskaper som sitter på betydelige immaterielle verdier.

Andre faktorer som påvirker verdien ved salg av bedrift

Hver bransje har sine egne trender, utfordringer og vekstmuligheter som må tas med i beregningen. En bedrift i en raskt voksende bransje kan verdsettes høyere enn et selskap i en mer stabil eller avtagende sektor. Videre vil bransjespesifikke risikoer påvirke verdivurderingen av bedriften, for eksempel endringer i reguleringer.

Den større økonomiske situasjonen nasjonalt og globalt kan i tillegg ha en enorm effekt på verdien av en bedrift. For eksempel, høye rentenivåer kan redusere verdien fordi de øker kostnadene ved å finansiere kjøpet. Inflasjon og valutakurser spiller også en stor rolle, ettersom de kan påvirke alt fra råvarepriser til kundenes kjøpekraft.

Det er også viktig å ta høyde for vekstpotensial og stabilitet. En bedrift med et stort vekstpotensial og en stabil inntektsstrøm vil ofte ha høyere verdi enn en bedrift med usikker inntjening eller begrensede vekstutsikter. Investorer er ofte villige til å betale mer for bedrifter som kan vise til et potensial for skalering, innovasjon og markedsledelse. Historisk vekst, kvaliteten på ledelsen, kundeporteføljen og effektiviteten bør derfor evalueres nøye.

Konklusjon: Så mye kan du forvente å få ved salg av bedrift

Det kan være komplisert å selge en bedrift, men en ting er iallfall sikkert: Du trenger en grundig verdivurdering som kombinerer ulike metoder for å avdekke reell verdi og strategisk verdi. Dersom du tar deg tid til å finne verdien av bedriften før salg, øker du sjansen for at du får en rettferdig pris. Lykke til!